VEDTÆGTER FOR

HADSUND KARATE SKOLE

 

 • 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

 

Stk. l. Foreningens navn er Hadsund Karate Skole.

Stk. 2. Dens Hjemsted er Mariagerfjord Komune.

 

 • 2. FORENINGENS FORMÅL.

 

Stk. 1. Foreningens formål er at optræne det enkelte medlem i karate.

            I klubbens daglige arbejde lægges først og fremmest vægt på:

       -              det karate mæssige sigte.

       -              en diskret optræden og en respektfuld indstilling til karaten, som nedfældet i karateetiketten.

Stk 2. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det

            forpligtende fællesskab, at styrkefolkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for

            eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

 • 3. MEDLEMSSKAB AF ORGANISATIONER:

 

Stk. 1. Foreningen er tilsluttet New International Karate Organisation (NIKO),

             Dansk Karate Forbund, Dansk Arbejder Idrætsforbund, og Dansk Idrætsforbund

 

 • 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER:

 

Stk. l. Foreningen kan optage medlemmer af begge køn og alle nationaliteter.

Stk. 2. Personer med en voldsdom kan ikke, i op til 3 år efter domfældelse, optages i foreningen.

Stk. 3. Som passive medlemmer kan alle optages. Der må maksimalt være 2 passive medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 4. Legemsbeskadigelse:

Deltagelse i klubbens arrangementer af enhver art sker på deltagernes eget ansvar. Klubben kan ligeledes aldrig drages til ansvar for uheld af enhver art sket under træning.

 

 • 5. KONTINGENT:

 

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2. Kontingent opkræves sæsonvis forud.

Stk. 3. Passivt medlemskontingent fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

 

 • 6. UDMELDELSE/EKSKLUSION:

 

Stk. l. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer.

Stk. 2. Intet medlem må være i mere end 3 måneders restance. I så fald kan bestyrelsen med otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende, og denne kan først optages igen, når gælden til foreningen er betalt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når den pågældende har:

 1. Forårsaget groft bude på karate etiketten.
 2. På nogen måde i væsentlig grad modarbejder foreningen.
 3. Medlemmer der bliver dømt for, eller involvere sig i vold af enhver art, eller i øvrigt forbryder sig imod straffeloven, kan blive ekskluderet efter bestyrelsens afgørelse, i op til 3 år.

Stk. 4. På begæring fra det ekskluderede medlem skal bestyrelsen forelægge sin beslutning til godkendelse på den

             førstkommende generalforsamling.

 

 • 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i januar eller februar måned.

Stk. 3. Indkaldelse sker med 14 dages varsel af bestyrelsen ved opslag i klubben samt ved offentligt opslag. Stk. 4. Møderet og stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance.

For de unge som ikke er fyldt 16 år kan forældre møde op og afgive barnets stemme.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af opmødte medlemmer.

Stk. 6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 • 8. DAGSORDEN:

 

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Foreningens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af2 revisorer.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 

 • 9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE:

 

Stk. l. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede

            generalforsamlingen.

Stk. 2. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

            sættes under afstemning.

Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

            Ændring af vedtægterne kræver dog 3/4 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

 

 • 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst en uges varsel efter anmodning fra:

 1. Formanden.
 2. Et flertal af bestyrelsen.
 3. 1/3 af de aktive og stemmeberettigede medlemmer efter skriftlig og begrundet begæring.

Stk. 2. Med hensyn til offentliggørelse, indkaldelse og afholdelse gælder reglerne for ordinær generalforsamling.

 

 • 11. BESTYRELSE, VALG OG KONSTITUERING:

 

Stk. l. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og udsteder generelle retningslinier for foreningens

            daglige drift.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling vælger en formand/kasserer og højst 3 bestyrelsesmedlemmer + max 2 passive

            medlemmer, som umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerer sig med næstformand, sekretær

og l. + 2. bestyrelsesmedlem. Endvidere vælger bestyrelsen indtil 2 suppleanter.

Stk. 3. Valgbare til bestyrelsen og som suppleanter til denne er alle der på generalforsamlingen har stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen: formand, sekretær og femte bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal,

                 kasserer, næstformand og sjette/ syvende bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden, kasseren eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog

            minimum 2 møder årlig og der føres protokol. Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel ved opslag i klubben.

Stk. 6. Formanden - og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt

            med angivelse af dagsorden.

Stk. 7. Beslutninger truffet på lovligt varslet bestyrelsesmøde er kun gyldige såfremt et flertal af bestyrelsen er til stede.

            Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 • 12. REGNSKAB OG REVISION:

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse forsynet med påtegning af revisorerne,

            der inden generalforsamlingen gennemgår det samlede regnskab og påser beholdningerne er til stede.

Stk. 3. Revisorerne har til enhver tid adgang til af efterse regnskab og beholdninger. Revisorerne har møderet, men ikke

            stemmeret til bestyrelsesmøder.

 

 

 • 13. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE:

 

Stk. l. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og

             ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 14. INSTRUKTION:

 

Stk. 1. Det sportslige ansvar samt tilrettelæggelse af undervisningen i Hadsund Karate Skole varetages af en chefinstruktør

(Branch Chief), der samtidig er klubbens kontaktperson overfor den Japanske Hovedskole: Honbu.

Stk. 2. Chefinstruktøren ansættes efter speciel aftale eller på kontrakt, som er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Formand og Branch Chief er ikke nødvendigvis den samme person.

 

 • 15. FORENINGENS OPHÆVELSE:

 

Stk. 1. Bestemmelse og foreningens ophævelse kan kun tages op på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede,

og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Ved ophævelse tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål i Mariagerfjord Kommune, efter den ophævede,

generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

 • 16. Datering:

 

Stk. l. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling august 1983 og ændret på den ordinære       

generalforsamling den 24. februar 2001. Ændret senest på den ordinære generalforsamling den. 16. februar 2007.

 

Dato og dirigentens underskrift.

 

­__________________________________________